MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo

30/06/2023
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực.

Đây là vấn đề được thảo luận tại Hội nghị về trí tuệ nhân tạo giữa hai nước, tại Canada, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đề xuất các nước cần có hành lang pháp lý và chính sách rõ ràng về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời thiết lập những thỏa thuận mang tính chấp thuận toàn cầu về trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn FPT và Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Mila đã ký thỏa thuận hợp tác ba năm lần thứ hai. Với sự tư vấn của Mila, FPT sẽ tiên phong xây dựng bộ khung trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, được áp dụng trong các dự án về trí tuệ nhân tạo, đồng thời hợp tác nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đào tạo.

Nguồn: vtv.vn

Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn