MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo số liệu 01.01.2023

4400+

M2 Diện tích trưng bày

100+

Công ty trưng bày

13+

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

3+

Nhóm gian hàng quốc tế

5240+

Khách tham quan chuyên ngành

TIN TỨC CẬP NHẬT

MTA HANOI VIDEO

Du hành cùng MTA Hanoi qua những thước phim dưới đây

ĐẶT GIAN HÀNG TẠI
MTA HANOI 2023

ĐƠN VỊ BÁO CHÍ & ĐỐI TÁC

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn