MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng Nhập Manual – Dành Cho Đơn vị Triển Lãm

Exhibitor Manual là gì?

Exhibitor Manual (OEM) bao gồm danh sách các biểu mẫu trực tuyến góp phần tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp tại MTA Hanoi thêm hiệu quả và chất lượng hơn. Chương trình giúp doanh nghiệp lên kế hoạch và sắp xếp lịch khi tham gia triển lãm. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp tại MTA Hanoi, cùng tham khảo thêm các chương trình quảng cáo của chúng tôi dành riêng cho chuyên mục này.

Tất cả các biểu mẫu cần gửi lại đến ban tổ chức theo thời hạn ghi trong biểu mẫu. Các dịch vụ không thể được đảm bảo cho các biểu mẫu sẽ được gửi sau thời hạn quy định.

Khi nào nền tảng sẽ được mở?

Hệ thống sẽ được mở 4 tháng trước ngày tổ chức triển lãm.

Làm thế nào để tham gia?

Hệ thống dành riêng cho đơn vị triển lãm. Bộ phận phụ trách của chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn quý vị sử dụng Exhibitor Manual (OEM) để chuẩn bị cho triển lãm.

Cần thêm thông tin?

Share this post

LASTEST BROCHURE

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn