MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

Mô hình kinh doanhHoạt động kinh doanh
Nhà máy / Đơn vị sản xuất
OEM / Nhà thầu
Nhà phân phối / Đại lý
Đơn Vị Nhập Khẩu / Xuất Khẩu
Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ
Cơ quan Chính phủ / Hiệp hội thương mại
Đơn vị báo chí truyền thông
Và các mô hình khác
Hàng không & hàng không vũ trụ
Phụ tùng thiết bị ô tô
Điện & điện tử
Nội thất & hàng gia dụng
Hệ thống Nhiệt, Thông gió, Điều hòa và Điện lạnh (HVACR)
Dịch vụ gia công
Thiết bị y tế
Chế tạo kim loại
Dầu & Khí đốt / Kỹ thuật hóa học
Sản phẩm nhựa & cao su
Cơ khí chính xác & công nghiệp phụ trợ
Bơm & van
Gia công kim loại tấm
Dụng cụ, đúc & khuôn mẫu
Đồ chơi & sản phẩm giải trí
Hàn
Dây nối / Ống nối / Đường ống
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Viện Hàn lâm
Báo chí & Truyền thông
Và các hoạt động khác
Share this post

LASTEST BROCHURE

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn