MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng ký Tham Quan Trực Tuyến

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến MTA Hanoi. Triển lãm quốc tế hàng đầu ngành cơ khí chính xác và gia công kim loại khu vực phía Bắc.

MTA Hanoi 2023 sẽ diễn ra từ 11 – 13/10/2023 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E) Hà Nội.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC NGAY HÔM NAY!

Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi qua BTC Mr. Justin Phạm:

Share this post

LASTEST BROCHURE

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn