MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Truyền thông & Đối tác

Truyền thông & Đối tác
Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn hỗ trợ truyền thông & đối tác trong suốt thời gian qua


Được thành lập vào năm 1998, Made-in-China.com là nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên của Trung Quốc thực hiện kiểm toán trên 25.000 thành viên, bao gồm các cụm công nghiệp chính về Máy móc-công cụ và Dụng cụ gia công kim loại. Nền tảng này cũng cung cấp các dịch vụ con người, các chuyến tham quan nhà máy trực tuyến và các dịch vụ khác dành cho thương mại quốc tế.

Được thành lập vào năm 2009, YES ASIA chuyên trong lĩnh vực tư vấn cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã dành hơn 10 năm hợp tác với các khách hàng của mình, để giúp họ đạt được những mục tiêu phát triển kinh doanh và luôn giữ khách hàng của họ hài lòng.

Là một công ty với các dịch vụ Doanh Nghiệp toàn diện, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong bất kỳ dự án nào bạn cần.

Vietnam Manufacturers Directory là một trong những ấn phẩm thương mại hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. Các dữ liệu độc giả của chúng tôi liên tục được phát triển, chúng tôi chắc chắn là một nền tảng quảng cáo phù hợp nhất dành cho nhu cầu của bạn tại thị trường công nghiệp Việt Nam.

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn