MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Tải Tài Liệu Triển Lãm

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm MTA Hanoi 2023.

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC đăng ký nhận tài liệu triển lãm

  Tôi quan tâm đến:

  SHOW PREVIEW 2023Sales Brochure <br> MTA Hanoi 2023Khu vực trưng bày tự động hoá và robot tại MTA Hanoi 2023

  General information:
  captcha


  Đăng ký Bản tin điện tử

   captcha
   Đặt Gian Hàng
   Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
   Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn