MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Gian Hàng

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm MTA Hanoi 2022

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC để yêu cầu đặt gian hàng.

  Tôi quan tâm đến:

  GIAN TIÊU CHUẨNGIAN ĐẤT TRỐNG

  Thông tin chung:
  captcha


  Đăng ký Bản tin điện tử

   captcha
   Đặt Gian Hàng
   Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
   Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn