MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Hòa Bình: Ưu tiên thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn

27/04/2022

Tỉnh Hòa Bình xác định công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một trong những khâu đột phá để nâng cao giá trị gia tăng và nền tảng phát triển ngành công nghiệp bền vững.

Theo Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển CNHT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình ưu tiên thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn để tạo điều kiện cho CNHT phát triển. Tuy nhiên, phát triển CNHT phải gắn với việc bảo vệ môi trường trên cơ sở áp dụng tiến bộ trong sản xuất, đổi mới công nghệ, có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm. Bố trí các doanh nghiệp hợp lý để nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu đến năm 2025, có trên 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT, trong đó 30% doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực tham gia cung ứng sản phẩm hoặc tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong vào ngoài tỉnh.

Đến năm 2025, phấn đấu phát triển sản phẩm CNHT trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng nhu cầu cho sản xuất; tăng thu ngân sách cho tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời giảm dần các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động chưa qua đào tạo, lao động phổ thông. Thu hút mời gọi đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn để đầu tư xây dựng những dự án quy mô lớn, làm nền tảng, có tính lan tỏa cao, từ đó thúc đẩy phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh.

Quan trọng hơn, Hòa Bình tập trung đẩy mạnh hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp để tạo hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp CNHT phát triển. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển CNHT vào tỉnh Hòa Bình. Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, tỉnh Hòa Bình đã chú trọng vào các hoạt động như: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành trang thông tin về CNHT.

Nguồn: Công Thương

Share this post
Tags:

You may be interested in

06/05/2022
200 nhà đầu tư Hàn Quốc tìm cơ hội vào Hải Phòng
Với hạ tầng khu công nghiệp và giao thông hiện đại, Hải Phòng được nhiều...
06/05/2022
Đề xuất thực hiện chiến lược ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Văn phòng Chính phủ ngày 21/4/2022 có Văn bản số 2506/VPCP-CN truyền đạt ý...
27/04/2022
Formosa Hà Tĩnh khẳng định vai trò đầu tàu công nghiệp
3 tháng đầu năm, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tiếp tục...
27/04/2022
Hòa Bình: Ưu tiên thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn
Tỉnh Hòa Bình xác định công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một trong những khâu...
19/04/2022
Giá trị sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tăng 78% so với cùng kỳ
Trong quý 1/2022, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thời điểm chỉ hoạt...
12/04/2022
Cần thêm robot tham gia vào chuỗi cung ứng
Robot cũng như công nghệ tự động hóa đang thúc đẩy lĩnh vực logistics phát...
17/02/2022
SOUTHEAST ASIA MANUFACTURING EVENT SURVEY: PARTICIPANT SUMMARY
Machinery-Production-Market-Tracker-3Q21-Participant-summaryDownload Share this...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn