MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Huyện Hà Trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế trong tình hình mới

19/04/2022

Tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội nhưng không chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM); phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn… là những mục tiêu đã và đang được huyện Hà Trung tập trung thực hiện trong điều kiện bình thường mới.

Mô hình kinh tế trang trại cho hiệu quả kinh tế cao xã Hà Sơn.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, cho biết: Với quan điểm quy hoạch xây dựng có vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nhằm xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, XDNTM và phải được ưu tiên đầu tư đi trước một bước để định hướng, bảo đảm tính đồng bộ, dự đoán tầm nhìn, làm công cụ quản lý quá trình phát triển đô thị, nông thôn…, huyện đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh lập quy hoạch nhiều đồ án quan trọng có tính chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Đây là quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để huyện xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cụ thể của từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, góp phần hình thành các cực đô thị phát triển, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hài hòa với môi trường, tăng tỷ lệ đô thị hóa nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025, có 50% số cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100% và đến năm 2030 có 70% số cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích; cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp chiếm 41,51% trong cơ cấu kinh tế; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 100 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 20%… Hiện UBND huyện đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Hà Trung đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch đến năm 2045 đối với 2 đô thị: Hà Long, Hà Lĩnh; đang hoàn thành quy hoạch, trình phê duyệt đô thị Cừ, đô thị Gũ. Các xã còn lại chưa quy hoạch đô thị, huyện đang tập trung quy hoạch, xây dựng khu vực trung tâm các xã theo hướng hiện đại để từng bước tạo lập, phát triển các đô thị mới trong tương lai…

Trong phát triển nông nghiệp và XDNTM, trên tinh thần Nghị quyết 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp và XDNTM huyện Hà Trung, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, đề ra 9 giải pháp chủ yếu, giao các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chủ động lập kế hoạch, phương án để triển khai tổ chức đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian. Phấn đấu năm 2025, có 600 ha đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng/năm trở lên; năm 2022 có 100% số thôn, 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2023 huyện đạt chuẩn NTM.

Để góp phần cùng với huyện thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện bình thường mới, xã Lĩnh Toại đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh XDNTM nâng cao, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Về cơ sở hạ tầng, xã Lĩnh Toại đang tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thúc đẩy sản xuất phát triển, sớm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đồng chí Bùi Văn Mạnh, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Cụm công nghiệp Gũ thuộc xã Lĩnh Toại là 1 trong 6 cụm công nghiệp của huyện, vì vậy, địa phương có nhiều thuận lợi thu hút các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư phát triển các ngành, nghề sản xuất, chế biến tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn. Để tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, đảng ủy xã xác định phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong mọi việc; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, cải cách TTHC và xây dựng cơ sở hạ tầng…

Song song đó, mục tiêu thứ hai về phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang được huyện Hà Trung tăng cường chỉ đạo thực hiện. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, tùy vào đặc điểm tình hình của địa phương cũng như trên địa bàn tỉnh trong từng thời điểm, huyện đã ban hành nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung thực hiện quyết liệt; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý, Hà Trung đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Huyện chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch một cách thường xuyên, rộng khắp với đa dạng các hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, loa di động, khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng của người dân; đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Bắc Phùng Mạnh Quynh, ngoài việc tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, từ đầu năm 2022, Đảng ủy, UBND xã đã linh hoạt trong thực hiện các phần việc mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, xã tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM còn chưa bền vững; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 5 chỉ tiêu tiến độ còn chậm, kết quả chưa cao so với nghị quyết, đặc biệt là 2 tiêu chí khó đạt là: thành lập mới doanh nghiệp và 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu.

Phát triển kinh tế để nâng cao sức mạnh phòng, chống dịch; phòng, chống dịch để xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – đó là hướng đi của huyện Hà Trung trong thời gian qua. Do đó, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ những năm 2022, huyện Hà Trung sẽ tăng cường công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tập trung vào các giải pháp cụ thể để thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhằm phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của địa phương, phấn đấu năm 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,45% (theo tiêu chí mới). 100% xã đạt chuẩn NTM, 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Share this post
Tags:

You may be interested in

19/04/2022
Thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tại Cẩm Thủy
Thời gian qua, UBND huyện Cẩm Thủy đã vận dụng linh hoạt các chính sách ưu...
19/04/2022
Huyện Hà Trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế trong tình hình mới
Tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển...
19/04/2022
Giá trị sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tăng 78% so với cùng kỳ
Trong quý 1/2022, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thời điểm chỉ hoạt...
19/04/2022
Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường
Quyết định 1593/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh...
19/04/2022
Đề xuất gia hạn 11.400 tỷ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước
 Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp...
12/04/2022
Honda công bố kế hoạch mới về phát triển ô tô điện
Ngày 12/4, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố kế hoạch mới...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn