THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2016

 4300m2 Diện Tích Trưng Bày

 177 Công Ty Trưng Bày | Từ 19 quốc gia / vùng lãnh thổ

 4619 Khách Tham Quan | Từ 12 quốc gia/ vùng lãnh thổ

04 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế