THE PRE-RIGISTRATION IS NOW CLOSED, PLEASE DOWNLOAD THE REGISTRATION FORM HERE
AND BRING ALONG WITH YOUR BUSINESS CARD TO COMPLETE THE REGISTRATION AT THE EXHIBITION.

SEE YOU THERE!
THE MTA HANOI2017 ORGANIZING TEAM.

 

---------------- o0o ----------------

HỆ THỐNG ĐĂNG K TRỰC TUYẾN Đ ĐNG. XIN VUI LNG TẢI PHIẾU ĐĂNG K TẠI ĐY
V MANG ĐẾN TRIỂN LM CNG VỚI DANH THIẾP CỦA QU VỊ ĐỂ HON TẤT THỦ TỤC VO CỔNG.

RẤT HN HẠNH ĐƯỢC ĐN TIẾP!
BAN TỔ CHỨC TRIỂN LM MTA HANOI 2017.